• پاسخ به یک مقاله

    در شماره «28»خبرنامه داخلی حزب مشارکت، مطلبی نگاشته شده بود با عنوان« تقویت شاخه کارگری، سرآغازی بر بازسازی تشکیلاتی ». نگارنده در این مطلب، با اظهار خوشحالی از راه‌اندازی شاخه...