یک شب در ستاد سگولن رویال

ﺍﻣﺸﺐ ﺭا ﮐﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﮕﻮﻟﻦ ﺭﻭﻳﺎﻝ ﮔﺬﺭاﻧﺪﻡ. (او برای انتخابات درونی حزب سوسیالیت نامزد شده است تا دوباره وارد انتخابات ریاست‌جمهوری شود.) ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪاﯼ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﮑﺮﺩﻧﯽ ﺑﻮﺩ. ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻇﺮﻩ‌ی ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﮐﺎﻧﺪﻳﺪﺍﻫﺎ که بطور زنده از تلویزیون پخش می‌شد، ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺍﻣﺸﺐ ﺩﺭ ﻳﮏ ﮐﺎﻓﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪ. ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻳﮏ ﮐﻨﺎﺭ، ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺩﻩ ﺑﺎﻻﯼ ﺳﺘﺎﺩ در ﮐﺎﻓﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩند ﺑﺎﻭﺭﻧﮑﺮﺩﻧﯽ ﺑﻮﺩ. در مقایسه تجربه ستادی خودم در ایران البته.

In this article

Join the Conversation

Join the Conversation