مصاحبه‌ی تصادفی

روز ششم از مدرسه

یکی مصاحبه کننده و یکی مصاحبه شونده.
استاد به صورت تصادفی دانشجویان را دو به دو انتخاب می‌کند و به استودیو می‌فرستد. برای یک نفر شخصیتی ساختگی درست می‌کند و نفر دوم باید دو دقیقه مصاحبه‌ی زنده با او انجام دهد. همه‌چیز هم زنده روی آنتن است. بعد از هر مصاحبه دانشجویان به کمک استاد ماجرا را نقد می‌کنند و سپس نوبت جفت بعدی می‌رسد.

 

In this article

Join the Conversation

Join the Conversation