لوهاور، روی ویرانه‌های جنگ


کتابخانهٔ اسکار نی‌‌یمِیر، در مرکز شهر لوهاور در منطقهٔ نورماندیِ فرانسه.
معمار این بنای جذاب «اسکار نِی‌مِیر» برزیلی است که نام او بر این بنا گذاشته شده است.

 

Une photo publiée par Rooh Savâr (@roohsavar) le


نمای بیرونی ساختمان کتابخانهٔ اسکار نی‌‌یمِیر در شهر لوهاور در منطقهٔ نورماندیِ فرانسه.
این شهر که در جنگ جهانی دوم تقریبا با خاک یکسان شده بود دوباره بازسازی شده است.

کانال آب در مرکز شهر لوهاور.

Une photo publiée par Rooh Savâr (@roohsavar) le

In this article

Join the Conversation

Join the Conversation